PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) UAB „REWO“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba Mes) paaiškina, kaip apsaugo savo Klientų ir Svetainės bei Socialinių tinklų paskyrų lankytojų asmens duomenis ir privatumą.

I. Sąvokos ir bendrosios nuostatos
Patogesniam Privatumo politikos naudojimui pateikiame pagrindines joje naudojamas sąvokas:

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį (kodą), buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų subjektas arba Klientas arba Jūs – fizinis asmuo, Bendrovės klientas, įskaitant Svetainės ir Socialinių tinklų paskyrų lankytojus, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė šioje Privatumo politikoje nurodytais apimtimi, būdu ir tikslais.
 3. Duomenų subjekto sutikimas arba Jūsų sutikimas – Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję ir jo paties Bendrovei pateikti asmens duomenys.
 4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekama operacija: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis (jeigu taikoma).
 6. Socialinių tinklų paskyros – Bendrovės valdomos Facebook paskyra https://www.facebook.com/zverynocity ir LinkedIn paskyra https://lt.linkedin.com/company/rewo-real-estate.
 7. Slapukas arba Slapukai (angl. cookies) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 8. Svetainė – Bendrovės valdoma svetainė https://zverynocity.lt.
 9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenų valdytojo rekvizitai ir kontaktai:
UAB „REWO“
Juridinio asmens kodas 302797626
Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21B, Vilnius
Tel. Nr. +370 686 68 489
El. paštas: info@rewo.lt

Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kai:

 • susidomėsite kuriuo nors Mūsų projektu ir užsisakysite informaciją apie jį ir (ar) kitus projektus;
 • sudarysite su Mumis sutartį (-is);
 • apsilankysite Svetainėje;
 • užsiregistruosite, norėdami gauti naujienlaiškį;
 • kitu būdu pateiksite Mums savo Asmens duomenis.

Bendrovė vertina ir saugo visų savo Klientų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, todėl imasi visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, siekdama išvengti Asmens duomenų netinkamo naudojimo, kai apie tokį naudojimą Bendrovei tampa žinoma.

Bendrovė įsipareigoja tvarkyti Asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijos – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymais ir, kiek įmanoma, rekomendacijomis.

Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami, naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai lankydamiesi Svetainėje po šios Privatumo politikos tekstu paspaudžia „Sutinku“, todėl siūlome Jums skirti šiek tiek laiko ir atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

Jei Jums kyla su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@rewo.lt.

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Bendrovė informuos Svetainės lankytojus apie atnaujinimus, Svetainėje pateikdama naują Privatumo politikos redakciją.

II. Kokius Asmens duomenis tvarkome?
Jūsų Asmens duomenų tvarkymas

  1. Bendrovė siekia, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Vadovaudamiesi šiais principais, Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:
   • asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, pareigos, jeigu atstovaujamas juridinis asmuo;
   • kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
   • kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant sutartis su mumis.
  2. Be pirmiau išvardytos informacijos, galime tvarkyti duomenis, kuriuos Mums atskleidėte bendraudami su Mūsų už pardavimus atsakingais darbuotojais. Tokie duomenys gali apimti informaciją apie Jūsų pageidavimus, šeiminę padėtį, bet kokius Jūsų pateiktus skundus. Jei Mums atskleisite kitų asmenų, pvz., savo šeimos narių Asmens duomenis, Jūs atsakote už tai, kad jie būtų supažindinti su šioje Privatumo politikoje nurodyta informacija.
  3. Bendrovė taip pat tvarko duomenis, susijusius su Bendrovės paslaugų teikimu, pvz., parduodamą nekilnojamojo turto objektą identifikuojantys duomenys, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie Duomenų subjekto sutikimą ir nesutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi Svetainėje.
  4. Asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei tai yra būtina jų kaupimo tikslui pasiekti arba įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti.
  5. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant Slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
  6. Bendrovė prašo Jūsų suteikti tik tuos Asmens duomenis, kurie yra reikalingi, kad galėtume teikti Jums pasirinktas paslaugas ar informuoti apie naujienas, arba pateikti atsakymą į Jūsų užklausas.
   Asmens duomenų tvarkymas Tiesioginės rinkodaros tikslu
  7. Tiesioginės rinkodaros tikslu Asmens duomenis tvarkome šiais atvejais:
   • kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
   • kai esate Bendrovės Klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti Tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas informuoti savo Klientus apie siūlomas paslaugas).
  8. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
   • asmeniniai duomenys – vardas;
   • kontaktiniai duomenys – el. pašto adresas.
  9. Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytu būdu – elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su Mūsų pasiūlymais ir naujienomis. Informuojame, kad Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Duomenų subjekto pateikto atsisakymo gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus.
  10. Mes renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate Mums užklausas

  1. Jūsų Asmens duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su Mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais Svetainėje ar Socialinių tinklų paskyrose. Asmens duomenis šiais atvejais tvarkome siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis Mums pateikiate Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Mus.
  2. Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste, siunčiamos bylos (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens asmens kodų, kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius Asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

 1. Darbuotojų atrankos tikslu Jūsų pateiktus Asmens duomenis tvarkysime Mes ir (ar) pasitelktas Duomenų tvarkytojas, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis. Prašome laikytis savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų ir pateikti tik tuos duomenis, kurių reikia dalyvaujant darbuotojų atrankoje ir (ar) tuos, kurių paprašysime Mes ir (ar) Duomenų tvarkytojas. Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tik tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.
 2. Siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą atitinkamai pozicijai, Mes ir (ar) pasitelktas Duomenų tvarkytojas rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę atskirą Jūsų sutikimą.
 3. Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų siunčiant duomenis Mums: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kitose bylose nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų: asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, o likusius Asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.

III. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Asmens duomenis?

 1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis šiais pagrindais:
  • Jūsų sutikimo pagrindu, kuris, be kita ko, gali būti išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Mus ir Asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
  • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Svetainę bei Socialinių tinklų paskyras, informuoti savo Klientus apie parduodamus objektus bei teikiamas paslaugas, užtikrinti savo paslaugų kokybę ir pan.);
  • tam, kad vykdytume pareigas, kurias Mums nustato teisės aktai.

IV. Kokiu tikslu tvarkome Asmens duomenis?

 1. Bendrovė tvarko Privatumo politikos II dalyje nurodytus Asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
  • paslaugų pirkimo (užsakymo) įvykdymui, įskaitant parengti, administruoti ir sudaryti sutartis, įskaitant kreditingumo įvertinimą, remiantis kredito ataskaita;
  • administruodami santykius su Jumis kaip su klientu, t. y. informuodami jus konkretaus projekto klausimais, bendraudami su Jumis ir pan.;
  • su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui;
  • susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, dokumentų pristatymo (išsiuntimo, įteikimo) tikslais;
  • atsiskaitymų su Bendrove apskaitos tikslais;
  • klientų identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • įdarbinimo tikslais.
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi neviršijant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie Bendrovės darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo profesines pareigas ir prievoles Jums, kaip Klientui, pvz., siūlant ir sudarant sutartis dėl objektų pardavimo, projektų valdymo paslaugų teikimo.
 3. Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.
 4. Mes imamės reikiamų techninių bei organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas.

V. Kam atskleidžiame Asmens duomenis?

 1. Atsižvelgiant į vykdomą veiklą, Mes galime perduoti Asmens duomenis kitiems asmenims. Tai gali apimti Asmens duomenų perdavimą:
  • notarams;
  • bankams ir įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
  • bendrovėms, priklausančioms Bendrovei (pvz., rinkodaros tikslais, plečiant paslaugas ar vykdant kampanijas);
  • kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujančiais Jums parduodamų objektų ar teikiamų paslaugų metu;
  • valdžios įstaigoms ir kitiems asmenims, jei to bus reikalaujama teisėtais pagrindais arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Mūsų interesus;
  • kitiems asmenims, esant teisėtam Jūsų prašymui.
  Šių asmenų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais.
 2. Be to, kad teikiame su nekilnojamuoju turtu susijusias paslaugas, Mes taip pat naudojamės ir tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtume užtikrinti savo paslaugų ir Svetainės bei Socialinių tinklų paskyrų funkcines galimybes. Mes privalome perduoti Jūsų Asmens duomenis tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, pvz.:
  • bendrovėms, teikiančioms IT paslaugas;
  • klientų aptarnavimo funkcijas vykdančioms įmonėms;
  • rinkodaros agentūroms;
  • duomenų centrų paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms;
  • informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • kitiems paslaugų teikėjams,
  kad jie galėtų Mums teikti savo paslaugas. Tokie nepriklausomi paslaugų teikėjai yra laikomi Duomenų tvarkytojais. Asmens duomenys, kurie bus perduodami tokiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams, bus ribojami iki minimalių apimčių, kurios būtinos užtikrinant trečiųjų šalių paslaugų suteikimą.
 3. Mes pasirūpinome, kad visi nepriklausomi paslaugų teikėjai, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi Mūsų nurodymų dėl to, kaip jie turi tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenų perdavimas reguliuojamas pagal duomenų tvarkymo sutartis arba duomenų tvarkymo sąlygas, kurias esame sudarę su nepriklausomais paslaugų teikėjais. Visi nepriklausomi paslaugų teikėjai – kaip Duomenų tvarkytojai – privalo garantuoti, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir Mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir Mums už tokių garantijų nevykdymą. Minėti nepriklausomi paslaugų teikėjai taip pat privalo įgyvendinti technines bei organizacines priemones, kad tvarkydami Asmens duomenis galėtų užtikrinti tokį patį duomenų apsaugos lygį kaip ir Mes.
 4. Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo Svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Svetainėje susijusi informacija) naršymo Svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., Mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau Mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

VI. Kokias teises turi Duomenų subjektas?

 1. Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jūsų padėti Mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir užtikrinti, kad informuosite Mus apie bet kokius numatomus pasikeitimus, susijusius su Mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.
 2. Bet kada galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su Mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis:
  • teisė susipažinti: turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant teisę žinoti, ar Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis Mes tvarkome, taip pat žinoti, kokiais tikslais tvarkome Asmens duomenis. Jei Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius Asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma;
  • teisė ištaisyti: turite teisę prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  • teisė nesutikti: turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Tiesioginės rinkodaros tikslais arba, jei Jūsų duomenų tvarkymą kitaip grindžiame teisiniais interesais;
  • teisė ištrinti (teisė būti pamirštam): galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo;
  • teisė perkelti duomenis: galite prašyti, kad Asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės;
  • teisė atšaukti Jūsų sutikimą: tais atvejais, kai duomenys tvarkomi su Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo;
  • teisė pateikti skundą, jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/. Visada kviečiame Klientus bet kokius skundus, prieštaravimus ir (ar) abejones dėl Asmens duomenų tvarkymo pirmiausia išsakyti Mums, kad kartu rastume taikų susidariusios situacijos sprendimo būdą;
  • teisė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus: Jūs turite teisę atsisakyti gauti Mūsų pranešimus, kai siunčiame Jums informaciją apie Bendrovę, Mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, Mūsų manymu, gali Jus sudominti. Savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su Mumis el. paštu info@rewo.lt.
 3. Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, arba norėtumėte tiesiog sužinoti daugiau apie Mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite nevaržomai bet kada kreiptis į mus info@rewo.lt

VII. Kaip naudojame Slapukus?

 1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant Svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų Svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.
 2. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Svetaine, Svetainėje naudojame Slapukus. Slapukai leidžia Mums pagerinti ir supaprastinti vartotojų patirtį naudojantis Svetaine.
 3. Mes tvarkysime Jūsų duomenis naudodami Slapukus tol, kol galioja Jūsų sutikimas.
 4. Slapukuose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią Mes saugome apie Jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš Slapukų.
 5. Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami Slapukus, šioms reikmėms:
  • administruoti Svetainę;
  • tobulinti Svetainės patogumą;
  • analizuoti Svetainės naudojimą;
  • suasmeninti Svetainės naudojimą;
  • stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą Svetainėje;
  • atpažinti kompiuterį, kai lankotės Svetainėje.
 6. Tuo atveju, kai lankotės Svetainėje, galime tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami Slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų sutikimo pagrindu.
 7. Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti Slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su Slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje https://www.allaboutcookies.org/
 8. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius Svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
 9. Svetainėje taip pat yra naudojami trečiųjų šalių, Facebook ir Google, Slapukai. Plačiau apie tai, kaip Facebook ir Google naudoja Slapukus, galite sužinoti paspaudę nuorodas:
  Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/;
  Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt .
 10. Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai Slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių Slapukų, negalime užtikrinti kaip ir ar apskritai veiks Svetainė.
 11. Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies Slapukų, Slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite Svetainėje.
 12. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti Slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti Slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų Slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas Slapukas.
 13. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti Slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia:

VIII. Kiek laiko saugome Asmens duomenis?

 1. Jūsų Asmens duomenys, kurie tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su Jumis (jei buvo gautas atskiras Jūsų sutikimas).
 2. Informuojame, kad Jūsų pateiktus Asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugosime iki konkrečios atrankos pabaigos, nebent būsime gavę atskirą Jūsų sutikimą saugoti ilgesniam laikotarpiui.
 3. Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant Mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.
 4. Ilgesnis Jūsų Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
  • būtina, kad galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 5. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

Privatumo politikos redakcija nuo 2021 m. gegužės 24 d.

ATRASKITE ŠIUOLAIKINĮ ŽVĖRYNĄ

GYVENKITE ŽVĖRYNE

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.

Vizualizacijose nurodyti sprendiniai yra informacinio pobūdžio. Baigtiniai projekto sprendiniai numatyti patvirtintame techniniame projekte.

Visos teisės saugomos 2024 © RE Excellence | Privatumo politika

Atvirų durų dienos birželio 6-8 d.
Atrinktiems butams nuolaidos iki 20 000 Eur!
Atvirų durų dienos birželio 6-8 d.
Atrinktiems butams nuolaidos iki 20 000 Eur!